Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vitae Wellnessresorts

Ben je in het bezit van een vouchercode? Klik dan hier

Algemene voorwaarden Vitae Wellnessresorts

Algemene voorwaarden

1.

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen, online bestellingen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Vitae Wellnessresorts.

1.2.

Vitae Wellnessresorts wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

1.3.

Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

2.

RESERVERING

2.1.

Vitae Wellnessresorts neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. Vitae Wellnessresorts behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren. 

2.2.

Bij online boekingen/reserveringen komt de overeenkomst tussen Vitae Wellnessresorts en de klant tot stand op het moment dat de klant de reservering definitief heeft bevestigd en/of de betaling via de betaalmodule is voldaan. Bij telefonische reserveringen komt de overeenkomst tussen Vitae Wellnessresorts en de klant tot stand op het moment dat Vitae Wellnessresorts de reserveringsbevestiging per mail aan de klant heeft verzonden.

2.3.

De klant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan het betreffende Vitae Wellnessresort te worden doorgegeven.

2.4.

Bij een online reservering voor een bezoek van de klant geeft de klant een verwachte aankomsttijd en vertrektijd op. Eventuele behandelingen worden ingepland tussen de door de klant opgegeven tijden. Er worden door Vitae Wellnessresorts nooit exacte behandeltijden verstrekt, deze tijden hoort de klant bij binnenkomst.

2.5.

Mocht het inplannen van een eventuele behandeling niet lukken binnen de door de klant opgegeven aankomst- en vertrektijd, zal het betreffende Vitae Wellnessresort telefonisch of per mail contact opnemen met de klant binnen twee werkdagen.

2.6.

De klant zal aan Vitae Wellnessresorts, binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. Vitae Wellnessresorts is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Vitae Wellnessresorts niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Vitae Wellnessresorts heeft in dat geval de mogelijkheid de geserveerde diensten en/of entreetoegang zonder nadere berichtgeving vrij te geven voor andere klanten. Daarnaast heeft Vitae Wellnessresorts het recht om kosten voor annulering in rekening te brengen.

 

 

3.

WIJZIGINGEN IN DE RESERVERING

3.1.

Vitae Wellnessresorts is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van de klant wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. 

 

 

4.

PRIJZEN

4.1.

De klant is aan Vitae Wellnessresorts het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de reserveringsbevesting/aankoopbevestiging, verschuldigd.

4.2.

De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van Vitae Wellnessresorts, www.vitaewellnessresorts.nl, en zijn allen inclusief BTW.

4.3.

Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen, kunnen worden doorberekend aan de klant. Alle prijzen op de website en andere uitingen zoals brochures, posters en folder, zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.

4.4.

Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking of aankoop is gedaan, kunnen niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden.

 

 

5.

BETALING/ANNULERING

5.1.

Indien de klant verhinderd is vragen wij de klant telefonisch contact op te nemen met het betreffende Vitae Wellnessresort.

5.2.

Voor het annuleren van uitsluitend een saunabezoek worden geen kosten in rekening gebracht. Indien de klant een behandeling of arrangement incl. behandeling heeft gereserveerd hanteert Vitae Wellnessresorts de annuleringsvoorwaarden welke vermeld staan onder kop 5.3.

5.3.

Indien een boeking/reservering 24 uur of korter voor de aankomstdatum door de klant geannuleerd wordt, dient 50% van het gereserveerde bedrag conform de reserveringsbevestiging binnen acht (8) dagen door de klant aan Vitae Wellnessresorts te worden voldaan. Indien de klant zonder te annuleren niet arriveert en dus ook geen gebruik maakt van de behandeling en saunatoegang, dient de klant 100% van het gereserveerd bedrag conform de reserveringsbevesting binnen acht (8) dagen aan Vitae Wellnessresorts te worden voldaan.

5.4.

De klant heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag, indien de klant op eigen initiatief en door toedoen van de klant, geen gebruik heeft kunnen maken van alle diensten en/of accommodaties.

5.5.

Op alle e-tickets die via de webshop worden aangekocht geldt een bedenktijd van maximaal 14 dagen, indien de e-tickets nog niet verzilverd zijn.

 

 

6.

(HUISHOUDELIJKE) REGELEMENTEN

6.1.

Klanten dienen zich te houden aan de door Vitae Wellnessresorts vastgestelde regels. Deze zijn te lezen op de website en in het desbetreffende Vitae Wellnessresort. Vitae Wellnessresorts heeft het recht haar klanten onmiddellijk uit het desbetreffende Vitae Wellnessresort te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van de medewerkers niet worden opgevolgd. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde reservering, dan wel de reeds genuttigde consumpties en/of behandelingen.

6.2.

Vitae Wellnessresorts heeft het recht om, alvorens het inchecken, de klant te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Vitae Wellnessresorts is gerechtigd om klanten, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot het betreffende Vitae Wellnessresort te weigeren.

6.3.

Vitae Wellnessresorts behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het betreffende Vitae Wellnessresort. De klant zal toestaan dat tijdens openingstijden onderhoud kan plaatsvinden aan het betreffende Vitae Wellnessresort indien noodzakelijk. De klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van de directie van Vitae Wellnessresorts.

 

 

7.

GELDIGHEID

7.1.

De geldigheid van de in omloop zijnde tickets en/of cadeaubonnen zijn nadrukkelijk aangegeven op het desbetreffende ticket en/of cadeaubon. Indien de geldigheid van de desbetreffende ticket en/of cadeaubon is verstreken, kan de geldigheid niet worden verlengd.

7.2.

Een gemaakte reservering/boeking is alleen geldig op de door de klant aangegeven dag. De klant kan op andere dagen geen rechten ontlenen aan de reservering.

7.3.

Indien de klant in het bezit is van een korting bon, e-ticket of een andere cadeaubon, dient de klant deze daadwerkelijk in te leveren bij het inchecken tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de klant deze korting bon, e-ticket of andere cadeaubon niet kan overhandigen, is Vitae Wellnessresorts genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.

 

 

8.

AANSPRAKELIJKHEID

8.1.

Vitae Wellnessresorts aanvaardt geen aansprakelijk voor diefstal (inclusief diefstal uit kledingkastjes), verlies en/of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van een verblijf in het betreffende Vitae Wellnessresort.

8.2.

Vitae Wellnessresorts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van de klant niet voldoet aan de verwachtingen die de klant daarvan had gesteld.

8.3.

Vitae Wellnessresorts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van het desbetreffende Vitae Wellnessresort of ontstaan door het gebruik van de op de terrein aanwezige faciliteiten.

8.4.

Vitae Wellnessresorts is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

8.5.

Vitae Wellnessresorts is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar medewerkers.

8.6.

Vitae Wellnessresorts is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.

8.7.

De klant is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van de faciliteiten.

 

 

9.

PRIVACY

9.1.

Met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming zal Vitae Wellnessresorts striks vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de klant omgaan.

9.2.

Persoonsgegevens met betrekking op de gezondheid van de klant verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies dan wel een aangepaste behandeling. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend voor dat doel gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

9.3.

Het e-mailadres dat de klant verstrekt tijdens het reserveringsproces of aankoopproces, wordt opgenomen in het mailbestand van Vitae Wellnessresorts, tenzij de klant dit specifiek heeft uitgezet. Mocht de klant deze e-mails niet willen ontvangen, kan de klant zich afmelden door te klikken op de desbetreffende link in elke e-mail die de klant ontvangt van Vitae Wellnessresorts. Telefonische of afmeldingen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

9.4.

Door ondertekening van een eventuele machtiging voor een automatische incasso ten behoeve van bijvoorbeeld een abonnement dan wel het aangaan van een reservering/boeking, gaat de klant akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens van de klant zoals eerder beschreven in deze algemene voorwaarden.

 

 

10.

KLACHTEN

10.1.

Ondanks de zorg en inspanning van Vitae Wellnessresorts, kan het voorkomen dat de klant een klacht heeft. Klachten kunnen direct gemeld worden bij de receptie van het desbetreffende Vitae Wellnessresort. Indien een klacht niet kan worden verholpen of deze niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klant de klacht schriftelijk te versturen of deze per e-mail toe te sturen t.a.v. de directie. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op de juiste wijze te kunnen behandelen.

10.2.

In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Vitae Wellnessresorts. Door gebruik te maken van het desbetreffende Vitae Wellnessresort en al haar faciliteiten, aanvaardt de klant deze Algemene voorwaarden.

10.3.

Op alle overeenkomsten tussen de klant en Vitae Wellnessresorts is het Nederlands recht van toepassen.

Reviews

Wat zeggen onze gasten?